இதுவரை அரசியல் விஷயங்களிலோ, அதிகார கட்டமைப்புகளின் மீதோ, அதற்கு எதிரான புரட்சிகளின் மீதோ அல்லது அவை சார்ந்த வரலாற்றின் மீதோ ஆர்வம் தோன்றியதில்லை. அதெல்லாம் நமக்கெதற்கு என்று கண்டுகொள்ளாமல் இருந்துவிடுவேன். ஆனால் நேற்று என் கவனத்திற்கு வந்த ஒரு விஷயத்தை சார்ந்த தேடலில் படித்த ஒரு ஆய்வுக்கட்டுரை என் ஆர்வத்தை தூண்டிவிட்டது. அதிலிருந்து சிறு பத்தி:... Continue Reading →